Białogard ul. Lipowa 19/5
Sławno ul. Marii Curie Skłodowskiej 1

Kancelaria oferuje swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jaki i jednostek organizacyjnych, w szczególności podmiotów gospodarczych, podmiotów prawa publicznego oraz przedsiębiorców.
Obsługa prawna podmiotów gospodarczych skupia się głównie na wytaczaniu powództw oraz reprezentowaniu firm w postępowaniu przed Sądem Gospodarczym zarówno Okręgowym jak i Rejonowym na terenie całego kraju, prowadzeniu negocjacji handlowych a także działań zmierzających do polubownego załatwiania sporów pomiędzy kontrahentami, mających na celu uniknięcie kosztownego i długotrwałego postępowania sądowego. Stała obsługa obejmuje również doradztwo przy zakładaniu czy rejestrowaniu działalności i spółek oraz wszelkie czynności związane z postępowaniem egzekucyjnym w celu wyegzekwowania zasądzonych należności.
Poza reprezentacją czy obroną przed Sądem oferuje także inne usługi prawnicze jak np. porady prawne, negocjacje, opinie prawne, analizy umów, projekty umów i statutów, pisanie pism procesowych.

W zakresie obsługi indywidualnych klientów Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług prawnych z wielu dziedzin prawa.
Do najczęściej prowadzonych spraw należą sprawy z zakresu prawa karnego:
• Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym,
• Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,
• Bójka i pobicie
• Groźby karalne,
• Zgwałcenia,
• Znęcanie się nad rodziną,
• Kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza,
• oraz reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem, oskarżycieli prywatnych i posiłkowych, reprezentacja osób skazanych w postępowaniu penitencjarnym związanych z warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary, odroczenie wykonania kary, przerwy w odbywaniu kary, reprezentacja nieletnich w postępowaniu dotyczącym popełnienia przez nich czynów karalnych.
Z zakresu prawa cywilnego:
• Rozwód, separacja,
• Podział majątku wspólnego,
• Zniesienie współwłasności,
• O zapłatę, o odszkodowanie,
• Wszelkie sprawy spadkowe,
• Sprawy w postępowaniu egzekucyjnym
• Sprawy dotyczące obsługi Kół Łowieckich
• Sprawy dotyczące szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę,
• Sprawy dotyczące odszkodowań związanych z błędami w sztuce lekarskiej
Z zakresu prawa rodzinnego:
• Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
• Ustalenie ojcostwa,
• Uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
• Alimenty
Z zakresu prawa administracyjnego:
• Sporządzanie opinii prawnych,
• Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Z zakresu prawa pracy:
• Ustalenie istnienia stosunku pracy,
• Spory związane z rozwiązaniem i wypowiedzeniem stosunku pracy,
• Odszkodowania oraz przywrócenie do pracy w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
• Roszczenia pracowników związane z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Kopiowanie zawartości zabronione!